ΑΠ 1180/2019 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Σύμβαση franchising

Η μη ομαλή εξέλιξη της σύμβασης franchising ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις για την αδυναμία παροχής ή την υπερημερία του οφειλέτη. Η παραβίαση της υποχρέωσης του δικαιοπαρόχου για ένταξη και διαρκή υποστήριξη του δικαιοδόχου, η οποία απορρέει από τη γενική ρήτρα της καλής πίστης του άρθρου 288 ΑΚ, συνιστά πλημμελή εκ μέρους του εκπλήρωση κύριας υποχρέωσής του από τη σύμβαση. Σε περίπτωση έκτακτης καταγγελίας της σύμβασης οφειλόμενης σε αντισυμβατική συμπεριφορά του καταγγελλόμενου μέρους, ενδέχεται να γεννάται υπέρ του καταγγείλαντος αξίωση αποζημίωσης, καλύπτουσα τόσο τη θετική ζημία όσο και τα διαφυγόντα κέρδη του.

Δείτε περισσότερα εδώ