Χρονικά Δικονομικού Δικαίου | Aπρίλιος-Ιούνιος 2023

Κυκλοφόρησε το δεύτερο τεύχος (Απρίλιος - Ιούνιος) του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Ευαγγελία Ν. Ποδηματά Ζητήματα οικογενειακού δικονομικού δικαίου από τους ν. 4800/2021, 4842/2021 και τους προγενέστερους 4640/2019 και 4507/2017 (257)

• Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος Η αντικατάσταση του αιτήματος της αγωγής (Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 223.2.ΚΠολΔ) (281)

• Ιωάννης Π. Μαντζουράνης Ένσταση συμψηφισμού ως άμυνα κατά πλαγιαστικής αγωγής – Με αφορμή την ΑΠ 1090/2022 (309)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Λάμπρος Ι. Κιτσαράς Νομικός χαρακτήρας του δικαιώματος των αναφερομένων στο άρθρο 1667 ΑΚ προσώπων να αιτηθούν τη θέση άλλου σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης – Προσβολή του εν λόγω δικαιώματος από τον δικαστικό πραγματογνώμονα, ο οποίος τελεί το αδίκημα του άρθρου 226 ΠΚ (332)

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• ΑΠ 20/2022: Προστήσας και προστηθείς συνδέονται μεταξύ τους με δεσμό απλής παθητικής ομοδικίας. Η έφεση πρέπει να στρέφεται μόνο κατά του αντιδίκου του εκκαλούντος και όχι κατά του απλού ομοδίκου του (με παρατηρήσεις Αγγ. Χαραλαμπίδου) (343)

• ΑΠ 267/2022 και ΑΠ 484/2022: Αναίρεση για μη λήψη υπόψη αποδεικτικού μέσου (με παρατηρήσεις Δ. Μηχιώτη) (350, 358)

• ΑΠ 477/2022: Ορθός νομικός χαρακτηρισμός αναιρετικής πλημμέλειας και αυτεπάγγελτη λήψη υπ’ όψιν αναιρετικού λόγου (με παρατηρήσεις Εμμ. Μαυραντωνάκη) (352)

• ΑΠ 1271/2022: Η παραίτηση από το δικαίωμα της άσκησης έφεσης μπορεί να συνάγεται από το γεγονός ότι ο δικαιούμενος σε άσκηση αυτής διάδικος άσκησε απευθείας αναίρεση (με παρατηρήσεις Στ. Καραμέρου) (366)

•ΑΠ 33/2023: Παθητική νομιμοποίηση σε αγωγή ακύρωσης πλασματικής αποδοχής κληρονομίας λόγω πλάνης. Ίδρυση απλής ομοδικίας μεταξύ των συνεναγομένων (με παρατηρήσεις Αθ. Καστανίδη) (377)

• ΑΠ 52/2023: Τρίτος νομιμοποιούμενος προς άσκηση τριτανακοπής. Τρίτος είναι και ο κυρίως παρεμβάς, εφόσον παραιτήθηκε από το δικόγραφο της παρέμβασής του (με παρατηρήσεις Αγγ. Χαραλαμπίδου) (386)

• ΜΕφΠειρ 160/2022: Μη προσήκουσα η παράσταση διαδίκου με δήλωση κατά την συζήτηση εφέσεως λειτουργούσης ως υποκατάστατο αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας (με παρατηρήσεις Π. Κολοτούρου) (391)

• ΜΕφΑθ 832/2022 και 8/2023 (αντιθ.): Κοινοποιούμενα έγγραφα στον καθ’ ου η εκτέλεση έγγραφα κατ’ άρθρον 925 παρ. 1 ΚΠολΔ σε περίπτωση εκχώρησης τιτλοποιημένων απαιτήσεων (με παρατηρήσεις Δ. Παπανικολάου) (401)

ΛΟΙΠΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• ΑΠ 1006/2022: Έκδοση διαταγής πληρωμής για το οριστικό κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού (418)

• ΑΠ 1035/2022: Ισχύς ένορκης βεβαίωσης συνταχθείσας ενώπιον συμβολαιογράφου της αλλοδαπής (422)

• ΑΠ 1090/2022: Ο εναγόμενος μπορεί να προτείνει στην πλαγιαστική δίκη όλες τις ενστάσεις που θα μπορούσε να προτείνει κατά του δανειστή του, συμπεριλαμβανομένης της ένστασης συμψηφισμού (424)

• ΑΠ 1136/2022: Επιτρεπτή κατ’ αρχήν η συμφωνία των διαδίκων ότι ορισμένο κρίσιμο γεγονός αποδεικνύεται αποκλειστικά με συγκεκριμένο μέσο. Κατ’ εξαίρεση η εν λόγω συμφωνία είναι άκυρη (ως καταδυναστευτική) αν το συμφωνηθέν αποδεικτικό μέσο είναι απρόσφορο να παράσχει την οικεία απόδειξη (427)

• ΑΠ 1181/2022: Επίδοση αγωγής σε κάτοικο γνωστής διαμονής στην αλλοδαπή κατά την νέα τακτική διαδικασία. Για την ολοκλήρωση άσκησης της αγωγής κατά το άρθρο 215 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολΔ, αρκεί η πλασματική επίδοση στον αρμόδιο Εισαγγελέα (430)

• ΑΠ 1856/2022: Έκταση και προϋποθέσεις δεσμευτικότητας του τεκμηρίου αθωότητας (434)

• ΜΕφΠειρ 222/2023: Αντικειμενική σώρευση αιτήσεων στο αγωγικό δικόγραφο. Όταν μεταξύ τους δεν υπάρχει συνάφεια, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης κατά των αγωγικών κονδυλίων ως προς τα οποία εκδόθηκε οριστική απόφαση (444)

• ΠΠρΡεθ 16/2022: Προσφυγή κατά της απόφασης που απαλλάσσει τον πτωχό από τις οφειλές του. Παθητικά νομιμοποιείται και ο (επίσης απαλλαγείς) εις ολόκληρον ευθυνόμενος με το απαλλαγέν νομικό πρόσωπο εκπρόσωπος αυτού (446)

• ΠΠρΑθ 1806/2022: Δήλωση διακοπής της δίκης λόγω θανάτου διαδίκου. Επίσπευση της επανάληψης της δίκης από τους διαδόχους του θανόντος ή τον αντίδικο (448)

• ΠΠρΑθ 3139/2022: Αρνητική αναγνωριστική αγωγή. Αοριστία αυτής και βάρος απόδειξης των διαδίκων. Δεν αποτελεί παραδεκτό αντικείμενο αναγνωριστικής αγωγής το κύρος πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (452)

• ΜΠρΛαμ 181/2023: Απαράδεκτη η άσκηση ανακοπής τρίτου εκ μέρους του τρίτου κύριου ή νομέα του ενυπόθηκου ακινήτου επί του οποίου επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση (456)

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

• ΑΠ 805/2021: Η αίτηση για κήρυξη εκτελεστής στην Ελλάδα αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης δεν απευθύνεται υποχρεωτικά κατά του εκ της διαιτητικής αποφάσεως οφειλέτη (με παρατηρήσεις Δ. Μπαμπινιώτη) (459)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑÏΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

• ΔικΕΕ C-343/22: Έννοια εισαγωγικού της δίκης εγγράφου κατά το άρθρ. 34 παρ. 2 της Σύμβασης Λουγκάνο II σε περίπτωση αλληλουχίας διαδικασιών (με παρατηρήσεις Αθ. Καστανίδη) (475)

• ΔικΕΕ C-83/22 (Προτάσεις Γεν. Εισαγγελέα): Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη δικαιωμάτων καταναλωτή και αρχή ne ultra petita (487)