Αναστάσιος Βαλτούδης

Ζητήματα σύναψης μιας σύμβασης καταργητικής της σύμβασης εγγύησης

Σύμβαση εγγύησης

Η πρόταση του εγγυητή προς κατάργηση μιας σύμβασης εγγύησης μπορεί να γίνει αποδεκτή από την δανειοδότρια τράπεζα, ακόμη και αν παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την περιέλευση της πρότασης στην τράπεζα. Η δε αποδοχή της πρότασης μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να λάβει χώρα με πράξη βούλησης του καθ’ ύλην αρμοδίου οργάνου της τράπεζας, χωρίς να απαιτείται απεύθυνση συναφούς δήλωσης αποδοχής στον εγγυητή. Η σύμβαση κατάργησης της εγγύησης είναι άτυπη και δεν απαιτείται να περιβληθεί του εγγράφου τύπου, έστω και αν ρητώς συνομολογήθηκε το αντίθετο για κάθε τροποποίηση της σύμβασης εγγύησης.

Δείτε περισσότερα εδώ.