Λία Αθανασίου

Ζητήματα από την αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών αφερεγγυότητας στο πλαίσιο του καθεστώτος του Πρότυπου Νόμου UNCITRAL (Ν. 3858/2010)

Τα ζητήματα που ανακύπτουν από την αναγνώριση «εξωενωσιακών» διαδικασιών αφερεγγυότητας στο πλαίσιο του καθεστώτος του Πρότυπου Νόμου της Uncitral βαίνουν αυξανόμενα, λόγω αφενός των αντίξοων οικονομικών συνθηκών, αφετέρου των πολλαπλών συνδέσμων αλλοδαπότητας που εμφανίζει η δράση πολλών επιχειρήσεων, ιδίως των ναυτιλιακών. Η παρούσα γνωμοδότηση εξετάζει ορισμένα από τα ζητήματα αυτά (σε σύγκριση με το αντίστοιχο ενωσιακό καθεστώς του Καν. 2015/848), όπως την τύχη των –φιλικών προς τον οφειλέτη– αμερικανικών πτωχευτικών διαδικασιών, την εναρμόνιση της ανεξαρτησίας των πτωχεύσεων με την ανάγκη συνεκτίμησης της ομιλικής δράσης και το συνακόλουθο εντοπισμό ομιλικού κέντρου κυρίων συμφερόντων, καθώς και ζητήματα αρμοδιότητας και ουσιαστικών συνεπειών.

Δείτε περισσότερα εδώ.