Αικατερίνη Τσακίρη

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εδαφικών εκτάσεων στις Κυκλάδες

Οι διεθνείς πράξεις (Πρωτόκολλα του Λονδίνου και Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως), με τις οποίες ιδρύθηκε το Ελληνικό Κράτος και αναγνωρίσθηκε η ανεξαρτησία του, δεν περιέλαβαν και διατάξεις για τα εμπράγματα δικαιώματα που είχαν αποκτήσει Έλληνες ιδιώτες επί των τέως Οθωμανικών γαιών (Δημόσια Κτήματα). Η αντιμετώπιση του θέματος αυτού αφέθηκε στον Έλληνα νομοθέτη, του οποίου όμως οι σχετικές ρυθμίσεις υπήρξαν αποσπασματικές, και τη νομολογία των δικαστηρίων μας, η οποία απεδείχθη –ειδικά στο θέμα αυτό– ασταθής και ιστορικά ανακόλουθη. Συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι η μεγάλη αύξηση των διενέξεων –ιδίως πλαίσιο κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου– μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτών. Στην μελέτη επιχειρείται η  καταγραφή του γαιοκτητικού καθεστώτος που έχει διαμορφωθεί στις Κυκλάδες με παράλληλη αποτίμηση της διακύμανσης της νομολογίας του επί του ζητήματος αυτού.

Δείτε περισσότερα εδώ.