Σύλβια Σταυρίδου

Τεκμήρια νομιμοποίησης των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και υποχρεωτική συλλογική διαχείριση

Το τεκμήριο εκπροσώπησης που εισάγει το άρθρο 7 παρ. 1 εδαφ. β΄ του ν. 4481/2017 ως προς δικαιώματα ή αξιώσεις του ν. 2121/93 τα οποία υπόκεινται σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση είναι μαχητό και καταλαμβάνει μόνο το εκπροσωπούμενο από τον ΟΣΔ ρεπερτόριο. Στην περίπτωση του άρθρου 49 παρ. 1 του ν. 2121/93 η υποχρέωση καταβολής εύλογης αμοιβής στον αρμόδιο ΟΣΔ συνδέεται με την πραγματοποιούμενη χρήση ορισμένου προστατευόμενου αντικειμένου (φωνογραφήματος) ορισμένων δικαιούχων (καλλιτεχνών – παραγωγών) μέσω ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης ή παρουσίασης στο κοινό. Το τεκμήριο του άρθρου 7 παρ. 1 εδάφιο β΄ του ν. 4481/2017, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση που προβλέπει το άρθρο 49 παρ. 1 του ν. 2121/93, δεν δημιουργεί ένα σύστημα συλλογικής διαχείρισης με διευρυμένη ισχύ ως προς την διαχείριση (είσπραξη και διανομή) της εύλογης αμοιβής.

Δείτε περισσότερα εδώ.