Θεόδωρος Κουλουριάνος

Τα όργανα της πτωχευτικής διαδικασίας μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΠτωχΚ

Η αναμόρφωση των οργάνων της πτωχευτικής διαδικασίας και των εξουσιών τους υπήρξε το αποτέλεσμα της εκτεταμένης αναθεώρησης που επιχείρησε ο Ν. 4446/2016 και ακολούθως ο Ν. 4472/2017, που εισήγαγε νέο καθεστώς απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης. Από τους βασικούς άξονες της ως άνω μεταρρύθμισης, πάνω στον οποίο κινήθηκαν και οι αλλαγές στις ρυθμίσεις για τα πτωχευτικά όργανα, υπήρξε η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πτωχευτικής διαδικασίας και η ταχύτερη περάτωση των εργασιών της πτώχευσης, καθώς το προϊσχύσαν δίκαιο περιελάμβανε ρυθμίσεις που η σχετική πρακτική είχε αποδείξει ότι επιβάρυναν τη διαδικασία χρονικά, χωρίς να αντλείται κάποιο όφελος από την εφαρμογή τους. Περαιτέρω, και ενόψει της θέσπισης με το π.δ. 133/2016 ενός πλαισίου ρύθμισης του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας, που αφορά κατά κύριο λόγο τον σύνδικο της πτώχευσης, υπήρξε επιβεβλημένη και η προσαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΠτΚ προς τις ρυθμίσεις του ως άνω π.δ.

Δείτε περισσότερα εδώ.