Ελένη Τζούλια

Οι επιρροές της «οικονομίας επιγραμμικών πλατφορμών» στο εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «επιχείρηση» και την εμβέλεια των κανόνων ανταγωνισμού

Όπως προκύπτει από το γράμμα των άρθρων 101-107 ΣΛΕΕ, ο όρος «επιχείρηση» προσδιορίζει το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του Ενωσιακού δικαίου για τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Παρότι η έννοια αυτή δεν ορίζεται νομοθετικά, το περιεχόμενό της εξειδικεύεται από τη νομολογία του ΔΕΕ εδώ και πολλές δεκαετίες. Με τον τρόπο αυτό έχει επιτραπεί στην επιστήμη να συστηματοποιήσει τα κριτήρια για την απονομή της οικείας ιδιότητας, χωρίς να καταλείπονται σημαντικά περιθώρια για γκρίζες ζώνες περιπτώσεων αμφίβολου χαρακτήρα. Το σύγχρονο, όμως, και ιδίως το ψηφιακό οικονομικό περιβάλλον, ενθαρρύνει νέες μορφές συμμετοχής στις εμπορικές συναλλαγές που υποβάλλουν την έννοια της επιχείρησης σε ζυμώσεις και καλούν σε επανεξέταση του περιεχομένου της. Η μελέτη αναδεικνύει ιδιαιτερότητες της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται ειδικά στις επιγραμμικές πλατφόρμες και διερευνά πώς διαμορφώνεται η εμβέλεια του δικαίου για τον ανταγωνισμό υπό τις οικείες επιρροές.

Δείτε περισσότερα εδώ.