Ιωάννης Μαντζουράνης

Η υποκατάσταση τρίτου σε θέση επισπεύδοντος ως διαδοχή στην έννομη σχέση της αναγκαστικής εκτελέσεως

Επικαρατεί η άποψη ότι προϋπόθεση της υποκαταστάσεως τρίτου δανειστή σε θέση επισπεύδοντος αποτελεί η ύπαρξη τυπικά έγκυρης κατασχέσεως. Γίνεται έτσι γενικά δεκτό ότι δεν χωρεί δήλωση υποκαταστάσεως, εφόσον έχει προηγηθεί ακύρωση της αναγκαστικής κατασχέσεως ή παραίτηση του κατασχόντος από αυτήν. Αμφισβητούμενο παραμένει ωστόσο το ζήτημα αν είναι δυνατή η συνέχιση της εκτελεστικής διαδικασίας, όταν η ακύρωση ή η παραίτηση από την κατάσχεση έπεται χρονικά της υποκαταστάσεως. Στην μελέτη παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες απόψεις που έχουν υποστηριχθεί επί του θέματος και –ύστερα από μια σύντομη κριτική τοποθέτηση– προτείνεται μια νέα δογματική κατασκευή, η οποία στηρίζεται στη θεώρηση της αναγκαστικής εκτελέσεως ως έννομης σχέσης και φιλοδοξεί να προσφέρει λύσεις ανταποκρινόμενες στο σκοπό του θεσμού της υποκαταστάσεως.

Δείτε περισσότερα εδώ.