Μαρία Σχωρτσανίτη

Η υπερημερία του λήπτη στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μετά τα άρθρα 1α και 2 παρ. 9 του ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4512/2018)

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση του κύρους όρων των συμβάσεων leasing που προβλέπουν, σε περίπτωση υπερημερίας του λήπτη, σωρευτική άσκηση τόσο του δικαιώματος για επιστροφή του παραχωρηθέντος πράγματος, όσο και του δικαιώματος για αναζήτηση όλων των μη ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων. Η εγκυρότητα των εν λόγω όρων θα κριθεί επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 9 του N. 2251/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν προσφάτως με τον N. 4512/2018, ο οποίος επέφερε σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, υιοθετώντας, μεταξύ άλλων, τη στενή έννοια του καταναλωτή.

Δείτε περισσότερα εδώ.