Φίλιππος Λάμπου

Η έννομη θέση των ζώων στο ιδιωτικό δίκαιο

Στην μελέτη εξετάζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τα ζώα υπό το πρίσμα του ιδιωτικού δικαίου. Σε αντίθεση με αλλοδαπές έννομες τάξεις, όπως η γερμανική και η γαλλική, όπου αποτελούν διακριτή κατηγορία αντικειμένων δικαίου, διαφορετική από τα πράγματα, τα ζώα στον ελληνικό Αστικό Κώδικα εμπίπτουν στην έννοια των πραγμάτων. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης τους υπέχει αυξημένη ευθύνη για τις ζημίες που αυτά προκαλούν σε τρίτους, καθόσον αντιμετωπίζονται ως πηγή κινδύνου. Αντίστοιχα, σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης σε βάρος ζώου ο ιδιοκτήτης του έχει έναντι του ζημιώσαντος αξίωση αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξιών. Με τον ν. 4830/2021 αναμορφώθηκε το πλαίσιο προστασίας μιας ειδικότερης κατηγορίας ζώων, των ζώων συντροφιάς, με κεντρικό άξονα την ευζωία τους και την επιβολή αυστηρών ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων ευζωίας. Η προστασία των ζώων κατοχυρώνεται, έστω και έμμεσα, δυνάμει του άρθρου 13 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περιεχόμενο του οποίου φωτίζεται μέσα από πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε περισσότερα εδώ.