Θεόδωρος Κατσάς

Η δογματική της συγκρούσεως συμφερόντων στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας

Στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας η έννοια της συγκρούσεως συμφερόντων απαντά σε πλείονες διατάξεις, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται ένας γενικός και αφηρημένος ορισμός της. Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τη δογματική επεξεργασία της σχετικής έννοιας και επιχειρεί έναν λειτουργικό προσδιορισμό της, ιδίως υπό το φως της ελληνικής και αλλοδαπής θεωρίας και νομολογίας. Η μελέτη ασχολείται επίσης με την τυπολογία της συγκρούσεως συμφερόντων στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας και προτείνει συγκεκριμένους τρόπους εργαλειοποιήσεως της τυπολογίας αυτής στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ν. 4548/2018.

Δείτε περισσότερα εδώ.