Ευαγγελία Νεζερίτη

Η αυτοτελής ατομική ευθύνη του αυτοφειλετικά ενεχόμενου εγγυητή και του πρωτοφειλέτη έναντι του δανειστή τους

Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 1320/2019

Η μελέτη επιχειρεί να καταδείξει ότι ακόμα και επί παραιτήσεως από την ένσταση διζήσεως, πρωτοφειλέτης και εγγυητής εξακολουθούν να ευθύνονται διαιρεμένα και αυτοτελώς έναντι του κοινού τους δανειστή. Προς την κατεύθυνση αυτή γίνεται επίκληση τόσο της ρυθμιστικής ασυμβατότητας των υποσυστημάτων των άρθρων 481 επ. και 847 επ. ΑΚ όσο και της μη πλήρωσης στην περίπτωση του αυτοφειλέτη εγγυητή της προϋπόθεσης της ισοδυναμίας των οφειλετών, που αποτελεί βασικό εννοιολογικό γνώρισμα της παθητικής εις ολόκληρον ενοχής. Με αφετηρία την παραδοχή ότι στη διάθεση του δανειστή τίθενται δύο αυτοδύναμοι οφειλέτες, εξετάζονται στη συνέχεια τα όρια της μεταξύ τους εναλλαξιμότητας. Τέλος, σκιαγραφείται η τελολογική εγγύτητα των θεσμών της αλληλέγγυας ευθύνης και της καταδολίευσης δανειστών, που αμφότεροι, με διαφορετικό εντούτοις σημείο αιχμής, αποβλέπουν στην ενίσχυση της θέσης του δανειστή ενόψει της πιθανής αφερεγγυότητας του οφειλέτη.

Δείτε περισσότερα εδώ.