Γεώργιος Δέλλιος

ESG και προστασία των καταναλωτών

Η μελέτη αναφέρεται στη σχέση έντασης που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ της ανάγκης για προστασία των καταναλωτών και των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και λοιπών κριτηρίων χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), που –ολοένα και συχνότερα– υιοθετούνται από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αρχικά επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου «ESG», ο οποίος σε ξένες έννομες τάξεις, και ιδίως στην αμερικανική, έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος. Ακολούθως παρουσιάζεται περιπτωσιολογία επιχειρήσεων που, επικαλούμενες την εφαρμογή κριτηρίων ESG, προέβησαν σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, προσβάλλοντας με τον τρόπο αυτό δικαιώματα των καταναλωτών. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την προσέγγιση του προβληματισμού υπό το πρίσμα του ελληνικού –και ενωσιακού– δικαίου.

Δείτε περισσότερα εδώ.