Θεόδωρος Χίου

Διασυνοριακή φορητότητα επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής μετά τον Κανονισμό 1128/2017: προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή εκμετάλλευση προστατευόμενων μουσικών έργων

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1128/2017 για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2018. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εκτιμήσει την επίδραση του θεσπιζόμενου μηχανισμού διασυνοριακής φορητότητας στην ψηφιακή εκμετάλλευση προστατευόμενων μουσικών έργων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως υπό την οπτική των δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών μουσικής και των χρηστών/καταναλωτών, αφού προηγουμένως παρουσιάσει ευσύνοπτα τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του εισαγόμενου μηχανισμού.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.