Γρηγόριος Πεπόνης

De lege ferenda προσέγγιση της τελικής διατάξεως του άρθρου 14 παράγραφοι 2 περ. στ’ και 3 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Στους λόγους αποκλεισμού των δικαστικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 2 περ. στ’ και 3 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας έδει τελικώς να παραμείνει και ο Εισαγγελέας. Η εν τέλει απάλειψη αυτού, που επήλθε με τον νόμο 4637/2019, είναι εσφαλμένη και υπηρετούσα προφανή σκοπιμότητα. Ο αποκλεισμός στην περίπτωση του άρθρου 14 παρ. 2 περ. στ’ πρέπει να είναι απόλυτος και άνευ όρων και αιρέσεων, όπως άλλωστε είναι και στα άρθρα 14 παρ. 3 και 522 του ίδιου Κώδικα. Ο μη αποκλεισμός και του Εισαγγελέως στις ως άνω περιπτώσεις, όπως και ο μη απόλυτος, αλλά υπό όρους και αιρέσεις αποκλεισμός, παραβιάζει το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Επιβεβλημένη κρίνεται de lege ferenda η τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 14 παρ. 2 περ. στ’, 3 και 522 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.