Ζαφείριος Τσολακίδης

Αποποίηση κληρονομίας από ανηλίκους μετά τον Ν. 4786/2021

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ερμηνευτική προσέγγιση της νεοεισαχθείσας ρύθμισης του άρθρου 35 του ν. 4786/2021, σύμφωνα με την οποία οι ανήλικοι κληρονόμοι δικαιούνται, εντός προθεσμίας ενός έτους από την ενηλικίωσή τους, να αποποιηθούν την κληρονομία. Σχολιάζεται κριτικά η νομοθετική επιλογή, να τροποποιηθούν οι διατάξεις του ΑΚ με “ερμηνευτική” διάταξη σε αυτοτελές νομοθέτημα, και οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής της διάταξης. Κατά τον συγγραφέα, αυτή εφαρμόζεται μόνον σε περιπτώσεις ανηλίκων, στις οποίες δεν έχει μεσολαβήσει ρητή ή σιωπηρή αποδοχή της κληρονομίας από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Στην συνέχεια, εξετάζεται το καθεστώς της (σχολάζουσας) κληρονομίας μέχρι την πάροδο της ενιαύσιας προθεσμίας από την ενηλικίωση του κληρονόμου και η διαμόρφωση της κατάστασης μετά την προθεσμία αυτή, αναλόγως του εάν ο κληρονόμος εν τέλει αποδεχθεί ή αποποιηθεί.

Δείτε περισσότερα εδώ.