Ευαγγελία Ποδηματά

Αποδεικτική διαπίστωση της πατρότητας ή της μητρότητας κατ’ άρθρ. 607 ΚΠολΔ

Βασικά ερμηνευτικά ζητήματα

Η μελέτη εξετάζει, με πλήρη αποτίμηση και των νομολογιακών τάσεων, τα κύρια ερμηνευτικά ζητήματα από την αποδεικτική διαπίστωση της πατρότητας ή της μητρότητας κατά το άρθρ. ΚΠολΔ 607. Επισημαίνεται ότι η σύγχρονη επιστημονική μέθοδος «υβριδισμού DNA» με την χρήση 16-24 γενετικών δεικτών STRs παρέχει αποδεικτική βεβαιότητα όχι μόνον επί αποκλεισμού της πατρότητας αλλά και επί θετικής διαγνώσεώς της. Εξετάζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. ΚΠολΔ 607 και μελετώνται ειδικότερα οι συνέπειες της αδικαιολόγητης αρνήσεως του υποχρέου διαδίκου ή του τρίτου να υποστεί την εξέταση. Θεμελιώνεται, τέλος, η συνταγματικότητα των §§ 1 και 3 του άρθρ. ΚΠολΔ 607, ενώ αποτιμάται κριτικά η γλωσσική εκφορά της διάταξης του άρθρ. ΚΠολΔ 607 § 1 ως προς το εισαγόμενο με αυτή αμάχητο τεκμήριο.

Δείτε περισσότερα εδώ.