ΑΠ 1571/2017

Μεταβίβαση επιχείρησης ή περιουσίας

Παθητική ενοχή εις ολόκληρον μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος για τα υφιστάμενα μέχρι τη μεταβίβαση χρέη. Μετά τη μεταβίβαση, λόγω της αυτοτέλειας της ενοχής των δύο εις ολόκληρον οφειλετών, αντιτάσσονται κατά του δανειστή μόνο όσα γεγονότα ενεργούν αντικειμενικά (άρθρα 483-485 ΑΚ). Αν κατά τη μεταβίβαση ο χρόνος παραγραφής της απαίτησης του δανειστή κατά του μεταβιβάζοντος είχε επιμηκυνθεί σε εικοσαετή κατ’ άρθρον 268 ΑΚ, το γεγονός αυτό αντιτάσσεται και κατά του αποκτώντος, ενώ αντιθέτως δεν αντιτάσσεται, εφόσον η επιμήκυνση συντελέστηκε μετά τη σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης.

Δείτε περισσότερα εδώ.