ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Μετά τον ν.4512/2018 (Νέα έννοια καταναλωτή)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2020
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ676
ΙSBN978-960-420-795-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Στην πλήρως αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη β΄ έκδοση του έργου περιέχεται αναλυτικός σχολιασμός των άρθρων 1 και 2 ν. 2251/1994. Πρόκειται για κατ’ άρθρο (παράγραφο, εδάφιο) ερμηνεία των ως άνω διατάξεων για τους ΓΟΣ, με επιπλέον αναφορές: α. στην νέα έννοια του καταναλωτή μετά τον ν. 4512/2018, β. στους ΓΟΣ εμπορικών συμβάσεων, γ. στους ΓΟΣ συμβάσεων εργασίας, δ. στις συνέπειες της καταχρηστικότητας, ε. στον θεσμό της συλλογικής αγωγής, στ. στις διοικητικές κυρώσεις για την χρήση καταχρηστικών ΓΟΣ.
Ιδιαίτερη έμφαση, κατά την επεξεργασία της αρχής της διαφάνειας, δίδεται στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, που απασχόλησαν προσφάτως και απασχολούν ακόμα την ελληνική και ενωσιακή νομολογία. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται και η θέση του συγγραφέα για μετατροπή (ΑΚ 182) των εν λόγω δανείων σε δάνεια σε ευρώ με την ισοτιμία του χρόνου εκταμίευσης αλλά και με την εφαρμογή του συνήθους επιτοκίου οφειλών σε ευρώ, ενώ συζητούνται και εναλλακτικές λύσεις για την άμβλυνση αυτού του οξύτατου προβλήματος της ελληνικής οικονομίας, που πυροδότησε τον διάλογο νομολογίας και θεωρίας από το 2014 μέχρι σήμερα. Από τις κατ’ ιδίαν καταχρηστικές ρήτρες αναλύονται διεξοδικά ιδίως οι ρήτρες περιορισμού της ευθύνης, οι ποινικές ρήτρες, οι ρήτρες μονομερούς αναπροσαρμογής της παροχής ή αντιπαροχής, οι αποδεικτικές ρήτρες και οι ρήτρες διεθνούς δικαιοδοσίας και διαιτησίας. Αξιοποιούνται περαιτέρω οι (πολλές –πλέον– τα τελευταία χρόνια) αποφάσεις του ΔΕΕ στο σχετικό πεδίο, δεδομένου ότι η ελληνική νομοθεσία για τους ΓΟΣ έχει ενωσιακή προέλευση (Οδηγία 93/13). Μέσω εκτενέστατων ευρετηρίων ο αναγνώστης αποκτά ευχερέστερη πρόσβαση στη νομολογία αυτήν, καθώς και στις κατ’ ιδίαν ρήτρες. Τέλος, γίνεται αναφορά και στην επικείμενη τροποποίηση της Οδηγίας 93/13, η οποία προβλέπει υψηλότατα πρόστιμα (4% επί του κύκλου εργασιών) σε περιπτώσεις χρήσεως ΓΟΣ που έχουν κριθεί καταχρηστικοί.