ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2019
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ380
ΙSBN978-960-420-775-6
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ86195206

Η συστηµατική προσέγγιση του Ποινικού ∆ικονοµικού ∆ικαίου και η ανάδειξη της κοµβικής λειτουργίας του στο πλαίσιο µιας δικαιοκρατούµενης έννοµης τάξης συνιστά την κύρια στόχευση της προκείµενης συγγραφικής προσπάθειας. Το αυξηµένο – λόγω του νέου κώδικα ποινικής δικονοµίας – επιστηµονικό ενδιαφέρον για τον κλάδο του Ποινικού ∆ικονοµικού ∆ικαίου επιτάσσει σήµερα, περισσότερο από ποτέ, την ενασχόληση µε τα θεµέλια του δικονοµικού φαινοµένου και την εξέλιξη των αρχών και θεσµών του στο σύγχρονο νοµικό περιβάλλον. Η εφαρµογή των νέων θεσµών του δικονοµικού δικαίου προϋποθέτει την ανάλυση και κατανόησή τους, ώστε να εµπεδωθεί η αλλαγή παραδείγµατος που προωθείται µε αυτούς. Αντίστοιχη κατανόηση αξιώνουν οι κοµβικές επεµβάσεις στην προδικασία και στην αποδεικτική διαδικασία, όπου η ενίσχυση των εξουσιών του εισαγγελέα και των δικαιωµάτων των διαδίκων διαµορφώνουν ένα νέο δικονοµικό τοπίο και µια νέα φυσιογνωµία δίκης. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι ποικίλες προσαρµογές των δικονοµικών διατάξεων των λοιπών σταδίων της ποινικής δίκης µε γνώµονα τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής δικαιοταξίας.