Βασίλειος Αδάμπας

Ζητήματα σχετικά με τις αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας στα γενετήσια εγκλήματα

Στη μελέτη παρουσιάζονται μια σειρά από ζητήματα που συνοδεύουν τα γενετήσια εγκλήματα και σχετίζονται με την τήρηση της αρχής της νομιμότητας από τη νομολογία και το σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας από το νομοθέτη. Προς την κατεύθυνση αυτή περιγράφεται η εξελικτική πορεία κάποιων παραμέτρων από τον Ποινικό Νόμο μέχρι το νέο Ποινικό Κώδικα, για να εξετασθεί κατ’ αρχάς αν η έννοια της γενετήσιας πράξης έχει ή όχι ένα δεδομένο πλαίσιο ή αν αυτό παραλλάσει στη βάση διαφορετικών σημείων αναφοράς. Στη συνέχεια, εξετάζεται τι προκάλεσε ή επέβαλε την ύπαρξη του αδικήματος της γενετήσιας πράξης χωρίς συναίνεση (άρθρο 336 § 4 ΠΚ), εντοπίζονται ζητήματα αξιολογικής αντινομίας και επιχειρείται η προσαρμογή των πραγμάτων σ’ ένα ευρύτερο περίγραμμα ερμηνευτικής συνοχής.

Δείτε περισσότερα εδώ.