Θεοχάρης Δαλακούρας

Δογματική θεμελίωση και συστηματική ένταξη των εναλλακτικών διαδικασιών στην ελληνική ποινική δίκη. Οι στρατηγικές επιλογές του Έλληνα νομοθέτη στον νέο ΚΠΔ

Με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών εφαρμογής των εναλλακτικών διαδικασιών του νέου ΚΠΔ επιχειρείται στην παρούσα μελέτη μια αποτίμηση των ρυθμίσεων και προτείνονται στη συνέχεια ανά θεσμό συγκεκριμένες προτάσεις για την περαιτέρω εμπέδωσή τους, ώστε να επιτελέσουν το σημαντικό έργο της αλλαγής παραδείγματος και της αποσυμφόρησης δικαστικής ύλης. Με αφετηρία συγκεκριμένες εισαγωγικές σκέψεις για τη διεθνή αναφορά των εναλλακτικών διαδικασιών αναπτύσσεται το ζήτημα της ενδοσυστηματικής νομιμοποίησης των διαδικασιών αυτών με την αναφορά στις ειδικότερες αρχές που προωθούν ή αντιτίθενται ή οριοθετούν τη θέση τους στο δικονομικό μας σύστημα. Εν συνεχεία, αναπτύσσονται σκέψεις για τη δογματική θεμελίωση, την εννοιολογική οριοθέτηση και τις διακρίσεις των εναλλακτικών διαδικασιών, ενώ καταληκτικά καταγράφονται διαλεκτικά τόσο οι αρχικές στρατηγικές επιλογές του νομοθέτη και η λειτουργικότητα των επιμέρους ρυθμίσεων, όσο και οι παρατηρηθείσες θεσμικού χαρακτήρα δυσαρμονίες και εν τέλει οι ευκταίες για τον συγγραφέα προτάσεις βελτίωσης των θεσμών.

Δείτε περισσότερα εδώ.