Γρηγόριος Πεπόνης

Δικαιούχοι λήψεως αντιγράφων κατά την προκαταρκτική εξέταση

Επί προκαταρκτικής εξετάσεως και κατά την διάρκεια αυτής, πέραν του «υπόπτου», δικαίωμα λήψεως αντιγράφων της δικογραφίας κέκτηται και ο δηλώσας νομίμως παράσταση προς υποστήριξιν της κατηγορίας, του συναφούς δικαιώματος αυτού ενεργοποιουμένου «από την στιγμή που ο ύποπτος θα κληθεί σε παροχή εξηγήσεων», σύμφωνα με το άρθρο 107 του νέου ΚΠΔ. Επί του θέματος ο νομοθέτης εξεφράσθη ελλιπώς στο άρθρο 147 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, περιλαβών σχετικώς μόνον το άρθρο 244 του Κώδικα αυτού, ενώ έδει να περιλάβει και το άρθρο 107 του ιδίου Κώδικα.

Δείτε περισσότερα εδώ.