Δημήτριος Καραγκούνης

Αυτουργία και συμμετοχή στο έγκλημα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της αυτουργικής μορφής τέλεσης του εγκλήματος της συγκρότησης και της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ) και την οριοθέτησή της έναντι της συμμετοχικής τοιαύτης. Εισαγωγικώς, εξετάζεται η φύση του αδίκου της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία συμπροσδιορίζει το άδικο που θέτει ο δράστης, ο οποίος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε αυτήν. Εν συνεχεία, επιχειρείται η ανάλυση αφενός μεν του αυτουργικού τρόπου τέλεσης του εγκλήματος της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, αφετέρου δε των συμμετοχικών μορφών τέλεσής του (ηθική αυτουργία και συνέργεια). Όμοια πορεία ακολουθείται και ως προς την έρευνα του τρόπου τέλεσης της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση (αυτουργία – συμμετοχή), ιδίως δε επιχειρείται η ερμηνευτική προσέγγιση των αυτουργικών μορφών συμπεριφοράς της παρ. 4 του άρθρου 187. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη διατύπωση ορισμένων παρατηρήσεων για το συγγενές έγκλημα της συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση (άρθρο 187Α ΠΚ).

Δείτε περισσότερα εδώ.