Ν. 4678/2020 (ΦΕΚ Α΄ 70/20.3.2020)

Τροποποίηση Ν. 2168/1993 περί όπλων

Με το παρόν σχέδιο νόμου α) ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (ΕΕ L 137 της 24.5.2017, σ. 22-39), β) επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στον ν. 2168/1993 (Α΄ 147), προκειμένου οι διατάξεις αυτού να προσαρμοστούν τόσο στο πνεύμα της ανωτέρω Οδηγίας όσο και στις νέες προκλήσεις στο πεδίο της δημόσιας ασφάλειας, και γ) θεσπίζονται τα απαραίτητα συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων.

Για να δείτε το κείμενο του νόμου, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου, πατήστε εδώ.

Η ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 4678/2020 θα περιληφθεί σε επόμενη ενημέρωση του έργου Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι.