Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018)

«Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»

Με τον Ν. 4541/2018 («Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) επήλθαν:

• ριζικές μεταβολές σε ολόκληρο τον Ν. 3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης" (άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8α, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 43α, 44, 45, 47, 18, 50, 50α, 50β, 56, 57, 58, 59α, 61, 61α) και

• μεμονωμένες στον Κ.Ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων Εταιρειών" (άρθρο 5) και στον Ν. 4072/2012 "Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις" (άρθρα 44, 250, 272).

Όλες οι νομοθετικές μεταβολές έχουν ενσωματωθεί στην ενότητα "Εμπορική Νομοθεσία" της βάσης δεδομένων της www.sakkoulas.com.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Για το σύνολο των Κωδίκων και Νομοθετημάτων που περιέχονται στην βάση δεδομένων πατήστε εδώ.