ΟλομΑΠ 4/2018

Παρατηρήσεις Θ. Κουλουριάνου

Πτώχευση

Κατά το στάδιο της ένωσης των πιστωτών τα εμπορεύματα και εν γένει τα κινητά, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών περιουσιακών στοιχείων, όπως το σήμα, εκποιούνται από τον σύνδικο με μόνη την άδεια του εισηγητή, χωρίς να απαιτείται επιπροσθέτως άδεια ή έγκριση του πτωχευτικού δικαστηρίου. Η εκποίηση πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, χωρίς να εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 1023 επ. ΚΠολΔ, εξαιτίας τόσο της απουσίας ρυθμιστικού κενού όσο και των ουσιωδών διαφορών μεταξύ της ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης και της πτωχευτικής διαδικασίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.