ΜΠρΑθ 2837/2018

Σύμβαση απλής διανομής φαρμάκων

Επί των συμβάσεων απλής διανομής εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί εντολής όχι όμως οι διατάξεις του Π.Δ. 219/1991 «περί εμπορικών αντιπροσώπων». Η άκαιρη ή καταχρηστική καταγγελία της σύμβασης απλής διανομής επιφέρει πάντοτε τη λύση της συμβατικής σχέσης. Ο αντισυμβαλλόμενος του καταγγέλλοντος (εντολέας ή διανομέας) δικαιούται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που υπέστη λόγω της καταγγελίας, όχι όμως να αξιώσει την αναγνώριση της ακυρότητάς της και την εκπλήρωση της σύμβασης. Απορριπτέο το αίτημα περί προσωρινής συνέχισης της λειτουργίας της επίδικης (καταγγελθείσας) σύμβασης απλής διανομής φαρμάκων.

Δείτε περισσότερα εδώ.