ΔιατΕισΕφΑθ 14/2021

Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθ’ υποτροπήν (άρ. 20 παρ. 1-3 και 22 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4139/2013). Εισαγωγή της υπόθεσης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών λόγω χαρακτηρισμού της πράξεως ως πλημμελήματος (άρ. 43 παρ. 2 εδ. γ΄ του Ν. 4139/2013)

Για ποιον λόγο καταργήθηκαν με τον νέο ΠΚ οι διατάξεις των άρ. 88-89 πΠΚ που αναφέρονταν στους υπότροπους εγκληματίες. Με την μεταβατική διάταξη του άρ. 463 παρ. 5 νΠΚ καταργήθηκαν οι διατάξεις των ειδικών νόμων με τις οποίες καθορίζονται συνέπειες που καταργούνται με τον νέο ΠΚ, το δε αποτέλεσμα της κατάργησης των διατάξεων των άρ. 88-89 πΠΚ εκτείνεται και στον Ν. 4139/2013 (άρ. 22 παρ. 2 περ. γ΄). Κρίνεται ότι η πράξη που αποδίδεται στον κατηγορούμενο έχει τον χαρακτήρα πλημμελήματος (διακίνηση [κατοχή – πώληση] ναρκωτικών ουσιών από τοξικομανή κατ’ άρ. 30 παρ. 1, 4 περ. β΄, 5 του Ν. 4139/2013). Παραγγέλλεται η εισαγωγή της υπόθεσης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών διά της υποβολής πρότασης του αρμοδίου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών.

Δείτε περισσότερα εδώ.