Άρειος Πάγος 1060/2018 (Δ΄ Τμήμα)

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα

Δεν καλύπτεται από την ασφάλιση η ζημία που ο οδηγός προκαλεί σε τρίτο πρόσωπο από πρόθεση, ούτε η ευθύνη του ιδιοκτήτη που είχε προστήσει τον εν λόγω δόλιο οδηγό. Στις περιπτώσεις αυτές υπόχρεο σε αποζημίωση είναι το Επικουρικό Κεφάλαιο. Αν, όμως, μεταξύ του ιδιοκτήτη και του εκ προθέσεως ζημιώσαντος οδηγού δεν υφίσταται σχέση πρόστησης και ο οδηγός προκαλεί τη ζημία εν αγνοία του ιδιοκτήτη (επειδή λ.χ. ο οδηγός έχει αφαιρέσει το ζημιογόνο όχημα με κλοπή), τότε η μεν περιορισμένη κατά το άρθρο 4 ΓϡΝ/1911 ευθύνη του κυρίου του αυτοκινήτου καλύπτεται από την υπάρχουσα υπέρ αυτού ασφάλιση, το δε Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνεται μόνο για τη ζημία που προκλήθηκε από τον οδηγό.

Δείτε περισσότερα εδώ.