Σύλβια Σταυρίδου

Η τύχη των αδειών χρήσης/εκμετάλλευσης άυλων αγαθών σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε διαδικασία αφερεγγυότητας – Σκέψεις επ’ αφορμή της απόφασης ΠΠρΑθ 87/2020

Η πτωχευτική διαδικασία επιδρά με ποικίλους τρόπους στις υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις του οφειλέτη με τρίτους – αντισυμβαλλόμενους, καθώς και στην ελευθερία διαμόρφωσης της συμβατικής βούλησης των μερών. Στην οικονομία των άυλων αγαθών, όπου ο ρόλος των συμβάσεων παραχώρησης αδειών χρήσης/εκμετάλλευσης είναι κομβικός, εγείρονται ζητήματα ως προς την τύχη των συμβάσεων (αδειών) χρήσης/εκμετάλλευσης δικαιωμάτων σε άυλα αγαθά σε περίπτωση υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη (αρχικού δικαιούχου ή λήπτη της άδειας χρήσης). Στη μελέτη ιδιαίτερα αναδεικνύεται η αναγκαιότητα προστασίας του λήπτη της άδειας χρήσης (αδειούχου) άυλου αγαθού, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας των παραχωρούμενων αδειών εκμετάλλευσης σε κάθε περίπτωση ανατροπής της συμβατικής σχέσης, ιδίως σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε διαδικασία αφερεγγυότητας.

Δείτε περισσότερα εδώ.