Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος

Eνοχικές συμβάσεις στην συγχώνευση και διάσπαση εταιριών κατά το νέο δίκαιο των μετασχηματισμών (ν. 4601/2019) – Συγχρόνως διερεύνηση των ορίων της ελευθερίας διασπάσεως

Η παρούσα μελέτη διερευνά τα όρια της ελευθερίας μετασχηματισμού των εταιρικών μορφωμάτων, η οποία φαίνεται να διαπλάσσεται κατά τρόπο ευρύτατο από τον νομοθέτη στον πρόσφατο ν. 4601/2019. Η μελέτη εστιάζει πρωτίστως στην διάσπαση επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της οποίας, από οικονομική άποψη, διαμοιράζονται περιουσιακά στοιχεία, και δευτερευόντως στην συγχώνευση επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δύο ζητήματα: Πρώτον, κατά πόσο επιτρέπεται, συνεπεία του μετασχηματισμού, να επέλθει μεταβολή του υποκειμένου υφιστάμενης σύμβασης, ακόμα και προσωποπαγούς, χωρίς τη συναίνεση του αντισυμβαλλομένου. Δεύτερον, αν είναι δυνατός ο κατακερματισμός, οριζόντιος ή κάθετος, ενοχικών συμβάσεων.

Δείτε περισσότερα εδώ.