Άρειος Πάγος 167/2023 (Πολ.)

Διαθήκη

Τα καταλειπόμενα με διαθήκη περιουσιακά στοιχεία πρέπει αφενός μεν να έχουν νομική υπόσταση, αφετέρου δε να ανήκουν στον διαθέτη κατά τον χρόνο σύνταξης της διαθήκης· διαφορετικά η σχετική διανεμητική διάταξη είναι άκυρη. Αν ο διαθέτης αποκτήσει δικαίωμα επί των καταλειφθέντων μετά τη σύνταξη της διαθήκης και μέχρι την επαγωγή της κληρονομίας (δηλαδή μέχρι τον θάνατό του), η σχετική διάταξη της διαθήκης ισχυροποιείται από τον χρόνο της επίκτησης. Αναδασμός. Μέχρι το χρονικό σημείο δημοσίευσης της κυρωτικής του αναδασμού απόφασης του Νομάρχη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο παραχωρησιούχος δεν έχει καταστεί κύριος του νέου ακινήτου· περαιτέρω, δεν έχει καν θεμελιωθεί υπέρ αυτού προσδοκία δικαιώματος κυριότητας, υποκείμενη σε κληρονομική διαδοχή.

Δείτε περισσότερα εδώ.