ΑΠ 453/2018

Παρατηρήσεις Θ. Κουλουριάνου

Πτωχευτική ανάκληση

Η πτωχευτική ανάκληση επιφέρει αναδρομική ανατροπή της ανακληθείσας δικαιοπραξίας, με συνέπεια ο αντισυμβαλλόμενος του πτωχού να υποχρεούται να του αναμεταβιβάσει οτιδήποτε απέκτησε δυνάμει της ανατραπείσας δικαιοπραξίας ή, αν η αυτούσια απόδοση δεν είναι πλέον δυνατή, να αποκαταστήσει την αξία της ληφθείσης παροχής. Σε περίπτωση ανάκλησης σύμβασης μίσθωσης, ο σύνδικος δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση για όσο χρόνο ο αντισυμβαλλόμενος του πτωχού χρησιμοποίησε ή εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το μίσθιο. Η εν λόγω αποζημίωση θα ισούται με το συνολικό μίσθωμα που θα καταβαλλόταν αν είχε καταρτισθεί έγκυρα μίσθωση για το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.