ΑΠ 1255/2019 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Σ. Ιωακειμίδη

Καταγγελία διαρκούς ενοχικής σχέσης για σπουδαίο λόγο

Στην περίπτωση της καταγγελίας μίσθωσης πράγματος, το περιεχόμενο του σπουδαίου λόγου πρέπει να προσδιορίζεται στενά, διότι ήδη ο νόμος έχει θεσπίσει μεγάλο αριθμό ειδικών λόγων καταγγελίας που ικανοποιούν ευρέως τα συμφέροντα των μερών. Για την αξιολόγηση του ανεκτού ή μη της διατήρησης της λειτουργίας της σύμβασης αξιολογούνται ιδίως οι οικονομικές επιπτώσεις που θα προκύψουν για τα μέρη τόσο επί εξακολούθησης όσο και επί λύσης αυτής.

Δείτε περισσότερα εδώ.