ΑΠ 1141/2018 (Α2 Τμήμα)

Άσκηση της εταιρικής αγωγής κατά των διαχειριστών ΕΠΕ

Αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει τη μη έγερση της εταιρικής αγωγής, ή αν δεν λάβει τη σχετική απόφαση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ή απαλλάξει τους διαχειριστές από την ευθύνη τους, κάθε εταίρος ή τρίτος δανειστής της εταιρείας δύναται να ασκήσει πλαγιαστικά την εταιρική αγωγή με αίτημα την καταβολή αποζημίωσης στην εταιρεία. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο τελών υπό αποκλεισμό εταίρος, μέχρις ότου καταβληθεί σ’ αυτόν η αξία της εταιρικής του μερίδας. Μετά  την καταβολή της εν λόγω αξίας, ο αποκλειόμενος παύει πλέον να θεωρείται εταίρος, δύναται όμως να ασκήσει πλαγιαστικά την εταιρική αγωγή υπό την ιδιότητα του «τρίτου» δανειστή της εταιρείας, εφόσον διατηρεί κατ’ αυτής απαιτήσεις για απόδοση κερδών παρελθόντων ισολογισμών, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί ακόμη στους εταίρους (και στο μέτρο που αυτά δεν συνυπολογίσθηκαν στην αξία της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία).

Δείτε περισσότερα εδώ.