Ιωάννης Μάρκου

Εμφάνιση πλήρους συναλλαγματικής όψεως (εκδοθείσας με σκοπό την παροχή εγγύησης) προς πληρωμή εντός δέκα οκτώ ετών από της εκδόσεώς της

Η συμφωνία του αποδέκτη και του τριτεγγυητή του με τον εκδότη για τους όρους εμφάνισης της συναλλαγματικής προς πληρωμή μπορεί να πλήττει την εξουσία του εκδότη/λήπτη προς εμφάνιση όταν αυτή, βάσει συμφωνίας τους, συνδέεται με τη «σύμβαση δόσης και λήψης» (άρθρ. 16 § 2 ν. 5325/32). Όταν η συναλλαγματική είναι πλήρης, η έκδοση διαταγής πληρωμής αποκλειστικά βάσει του τίτλου της επιτρέπεται μόνο για το αναγραφόμενο σ’ αυτόν ποσό. Η έκδοσή της για ποσό μικρότερο του αναγραφομένου είναι, λόγω της αρχής της δικονομικής αυστηρότητας, δυνατή μόνο σε συνδυασμό με τη βασική σχέση της συναλλαγματικής (argum. από άρθρ. 39 § 2 ν. 5325/32).

Δείτε περισσότερα εδώ.