Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Τεύχος Νοεμβρίου 2017

Η online έκδοση του τεύχους Νοεμβρίου 2017 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Δημήτριος Σταματιάδης Η ιθαγένεια στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (641)
Αθηνά Ξυνοπούλου Τα δικαιώματα των κληρονόμων συνδικαιούχου σε κοινό λογαριασμό (649)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πτώση κτίσματος: Αντικειμενική ευθύνη του νομέα ή κυρίου λόγω πτώσης κτίσματος ή άλλου έργου. Παθητική νομιμοποίηση διαχειριστή. Ο διαχειριστής πολυώροφης οικοδομής, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον κανονισμό της, έχει την εξουσία δικαστικής εκπροσώπησης της ένωσης των συνιδιοκτητών μόνο για υποθέσεις σχετικές με την άσκηση της διαχείρισης (ΠΠρΠειρ 658/2016 με παρατηρήσεις  Ευ. Μαργαρίτη) (669)
Ευθύνη παραγωγού ελαττωματικού προϊόντος – Αδικοπραξία: Στοιχειοθέτηση ευθύνης εταιρείας παραγωγής οχημάτων λόγω εγκατάστασης στα αυτοκίνητά της λογισμικού που, σε συνθήκες εργαστηριακού ελέγχου, παραποιεί τις τιμές των εκπεμπόμενων ρύπων (ΕιρΑθ 5286/2017 με παρατηρήσεις Κ. Σαϊτάκη) (673)
Κτήση κυριότητας κινητού από μη κύριο – Μετοχές: Μεταβίβαση μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μεταβίβαση κινητών. Δυνατότητα κτήσης μετοχών από μη κύριο, εφόσον συντρέχουν οι όροι των άρθρων 1036 επ. ΑΚ· ειδικά η προϋπόθεση της καλής πίστης του αποκτώντος (ΑΠ 973/2017 με σημείωση Κ.Α. Χριστακάκου) (682)
Ξενοδοχειακή σύμβαση υπό τη μορφή της σύμβασης εγγυημένης κράτησης: Η σύμβαση εγγυημένης κράτησης αποτελεί μεικτή σύμβαση ακριβόχρονης εκπλήρωσης, με προεχόντως μισθωτικό χαρακτήρα, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του ΑΚ για τη μίσθωση πράγματος (ΜΠρΡοδ 62/2017 με παρατηρήσεις Ευρ. Ρίζου) (691)
Προστασία σηματούχου: Κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού από την χρήση σημείου πανομοιότυπου ή παρόμοιου με ήδη καταχωρισμένο σήμα (ΜΠρΑθ 7432/2017 με παρατηρήσεις Μ.-Θ. Μαρίνου) (705)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Philippe Jougleux Η υπόθεση “The Pirate Bay”: Ιστορίες πειρατών και πελατών (707)
Νικόλαος Ζαπριάνος Ελαττωματικά ιατρικά προϊόντα και αδικοπρακτική ευθύνη του πιστοποιούντος «κοινοποιημένου οργανισμού» (712)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Χρυσούλα Μ. Μιχαηλίδου: Η άμυνα κατά της εκτέλεσης (υπό Σ. Ιωακειμίδη) (719)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Νοεμβρίου 2017 πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε και να διαβάσετε το τεύχος Νοεμβρίου 2017 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.