Γεώργιος Δ. Καλλιμόπουλος, Κωνσταντίνος Γ. Καραγιάννης, Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης

ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Γενικό μέρος : Παθητικές τραπεζικές εργασίες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2019
ΣΕΛΙΔΕΣ538
ΙSBN978-960-420-742-8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΣυλλογικό έργο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ86195166

Το δίκαιο των τραπεζικών συναλλαγών έχει ευρεία εφαρμογή στην πράξη και εγείρει σημαντικά νομικά ζητήματα, η αποσπασματική προσέγγιση των οποίων δεν οδηγεί πάντα σε ασφαλείς λύσεις. Ήταν συνεπώς αναγκαία μια ολοκληρωμένη συστηματική προσέγγισή του, ιδίως από τη σκοπιά του αστικού δικαίου, ώστε να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο, η νομική φύση και κατ’ επέκταση το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει επί μέρους θεμελιώδεις θεσμούς. Οι συγγραφείς κατορθώνουν με διεκπεραιώσουν το απαιτητικό αυτό εγχείρημα, αξιοποιώντας τόσο την επί μακρόν διδασκαλία του οικείου γνωστικού αντικείμενου στη Νομική Σχολή Αθηνών όσο και την πολύχρονη επαγγελματική και συγγραφική ενασχόλησή τους με τις τραπεζικές συναλλαγές.

Αντικείμενο του πρώτου τόμου του έργου είναι η παρουσίαση του Γενικού Μέρους και των Παθητικών Τραπεζικών Εργασιών. Θα ακολουθήσει η ανάπτυξη των Ενεργητικών Τραπεζικών Εργασιών και της Παροχής Υπηρεσιών.

Στο Γενικό Μέρος αναλύονται τα βασικά ζητήματα που αφορούν στην σχέση τράπεζας – πελάτη, με αναφορά σε όλες τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις (προστασία του καταναλωτή, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ηλεκτρονικές συναλλαγές, υποχρεώσεις πρόνοιας, αδικοπρακτική ευθύνη πιστωτικών ιδρυμάτων κ.λπ.). Στο τμήμα για τις Παθητικές Εργασίες εξετάζεται η τραπεζική κατάθεση και μελετώνται τόσο τα γενικά προβλήματα της συμβάσεως, όσο και τα ειδικότερα θέματα (κατάσχεση και δέσμευση, απόρρητο, εγγύηση καταθέσεων κ.ά.). Ιδιαίτερη ενότητα αφιερώνεται στην κατάθεση σε κοινό λογαριασμό (σχέση τράπεζας με συνδικαιούχους και συνδικαιούχων μεταξύ τους, ζητήματα κληρονομικού δικαίου).

Στο έργο εξετάζονται αναλυτικά, εις βάθος και με μεθοδολογική ακρίβεια όλα τα επί μέρους ερμηνευτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει. Κατά τη διαμόρφωση των εκάστοτε προτεινόμενων λύσεων λαμβάνονται υπ’ όψιν η μέχρι σήμερα ελληνική θεωρία και νομολογία, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το σύστημα του σύγχρονου αστικού δικαίου και τις αξιολογήσεις του.

Χάριν στη χρηστική δομή του, στην εύληπτη πραγμάτευση των τιθέμενων προβλημάτων και στην επιστημονική αρτιότητά του, το παρόν έργο αποτελεί οδηγό για τους θεωρητικούς του ιδιωτικού δικαίου, τους εφαρμοστές του στην πράξη και τους φοιτητές και σπουδαστές.