ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Ελένη Θ. Τζούλια

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/29

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2017
ΣΕΛΙΔΕΣ548
ΙSBN978-960-420-697-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ14
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Η μελέτη εξετάζει την ευρύτερη επίδραση της Οδηγίας 2005/29 στο ελληνικό δίκαιο για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως αυτός αναπτύσσεται στις σχέσεις των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές, αλλά και μεταξύ τους, σε οριζόντια και κάθετη διάσταση. Καταρχάς, ερμηνεύει τις επιμέρους διατάξεις της Οδηγίας 2005/29 μαζί με το Παράρτημα Ι αυτής (μαύρη λίστα), αποσαφηνίζοντας με τον τρόπο αυτό το περιεχόμενο των εφαρμοστικών της Οδηγίας νέων άρθρων 9α έως 9θ του Ν. 2251/94. Μέσα από την υπαγωγή παραδειγμάτων σύγχρονων εμπορικών πρακτικών στις παραπάνω διατάξεις, η μελέτη αναδεικνύει την αλλαγή αντιλήψεων που επέφερε η Οδηγία στη χώρα μας ως προς τη διαχείριση του B2C μάρκετινγκ. Προτείνει, περαιτέρω, συγκεκριμένες ερμηνευτικές παρεμβάσεις στον Έλληνα δικαστή κατά την εφαρμογή του Ν. 146/14 και αναγκαίες τροποποιήσεις στον Έλληνα νομοθέτη αναφορικά με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού εν γένει.

Δεδομένων των εξαιρέσεων που προβλέπει η Οδηγία και της πληθώρας Ενωσιακών νομοθετημάτων που άπτονται του πεδίου εφαρμογής της, έμφαση δίδεται αφενός στη σχέση των νέων άρθρων 9α-9θ του Ν. 2251/1994 με ειδικότερα ελληνικά νομοθετήματα για το μάρκετινγκ και αφετέρου στη δέουσα αντιμετώπιση στη χώρα μας των περιπτώσεων εκείνων που η Οδηγία επιλέγει να αναθέσει στη ρυθμιστική πρωτοβουλία των κρατών μελών. Αντικείμενο πραγμάτευσης αποτελεί, τέλος, και η σχέση της Οδηγίας με το αστικό δίκαιο των κρατών μελών, η οποία μετεξελίσσεται κυρίως λόγω της ευρύτατης ερμηνείας της έννοιας «εμπορική πρακτική». Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι αξιώσεις που μπορούν να θεμελιωθούν υπέρ του καταναλωτή ως αποδέκτη αθέμιτου μάρκετινγκ με βάση ελληνικό αστικό δίκαιο. Κυρίως δε διερευνάται, ποιες αξιώσεις απονέμονται πλέον στον καταναλωτή από το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού σε περίπτωση παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων από τον αντισυμβαλλόμενό του-εμπορευόμενο ή μη παροχής σε αυτόν υποχρεωτικών κατά το δίκαιο των καταναλωτικών συμβάσεων πληροφοριών.