Στυλιανός Γ. Βλαστός

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2015
ΣΕΛΙΔΕΣ570
ΙSBN978-960-420-572-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΔιδακτικό βοήθημα
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ50661285

Οι τρείς πρόσφατοι τίτλοι του συγγραφέα διατίθενται σε τιμή προσφοράς 90,00 € (από την αρχική τιμή των 140,00 €).

Η εφαρμογή του εργατικού δικαίου στην πράξη είναι δυσχερής, ιδιαιτέρως δε για τον μη ασχολούμενο ειδικώς με αυτόν τον κλάδο δικαίου. Αλλά και ο εξειδικευμένος στο εργατικό δίκαιο νομικός της πράξεως δεν έχει επαρκή χρόνο ειδι­κής μελέτης και επαρκούς ενημέρωσης επί των θεωρητικών ζητημάτων του εργατικού δικαίου. Τα δεδομένα αυτά, συνδυαζόμενα και με την ανάγκη του νομικού της πράξεως να έχει όσο το δυνατόν ευχερή πρόσβαση σε γρήγορες, προσιτές και αποτελεσματικές λύσεις επί των ζητημάτων τα οποία καθημερινώς αναφύο­νται κατά την εφαρμογή του εργατικού δικαίου, αποτέλεσε το κί­νητρο συγγραφής του παρόντος πονήματος.

Βασικός στόχος του βιβλίου είναι, επομένως, η πληροφόρηση και διευκόλυνση του αναγνώστη. Για τον λόγο αυτό η παρατιθέμενη θεωρητική ανάπτυξη – ανάλυση επί των κρίσιμων νομικών ζητημάτων δεν απηχεί αναγκαστικώς τις απόψεις του συγγραφέως, αλλά πρωτίστως την κρατούσα στη νομολογία, κυρίως, άποψη· ανάλογα δε ισχύουν και για τα δικονομικά ζητήματα, τα οποία αφορούν ιδίως στην προβολή των ισχυρισμών των διαδίκων και στην άμυνα του εναγομένου (κυρίως του εργοδότη). Σημειώνεται, τέλος, ότι τα υποδείγματα των αγωγών τα οποία παρατίθενται σε κάθε επί μέ­ρους ενότητα, αναφέρονται, τόσο από την άποψη των πραγματικών περιστατικών (ιστορική βάση), όσο και από την άποψη των νομικών ισχυρισμών και επιχει­ρημάτων, σε υπαρκτές υποθέσεις, οι οποίες ήχθησαν ενώπιον των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων.

Ευελπιστούμε ότι η προαναφερθείσα διάρθρωση της ύλης του βιβλίου προσφέρει στον αναγνώστη ένα α­σφαλές γνωστικό εργαλείο, προς διευκόλυνσή του στην επίπονη επαγγελματική καθημερινότητα του.