Δημήτριος Κ. Ρούσσης

ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2010
ΣΕΛΙΔΕΣ281
ΙSBN978-960-420-444-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Η μονογραφία αυτή επεξεργάζεται την έννοια της καταστρατήγησης δικαίου και αξιοποιεί για τον σκοπό αυτόν ως εργαλείο τις τραπεζικές συμβάσεις. Έμφαση δίνεται στην καταστρατήγηση δικαίου ως δικαιοπρακτική συμπεριφορά που αποδοκιμάζεται από την έννομη τάξη ιδίως στις περιπτώσεις, όπου παρατηρείται διαπραγματευτική υπεροχή του ισχυρού μέρους της σύμβασης, το οποίο επιδιώκει να υπερβεί κανόνες αναγκαστικού δικαίου μέσα από την αντίστοιχη λειτουργία του συμβατικού μηχανισμού. Κρισιμότερο πεδίο εμφάνισης του φαινομένου αυτού συνιστούν οι τραπεζικές συμβάσεις. Οι συμβάσεις αυτές, έχοντας δανειστικό, πιστωτικό, εξασφαλιστικό ή ιδιότυπα χρηματοδοτικό χαρακτήρα, καλύπτουν ολοένα και μεγαλύτερη ύλη του ενοχικού δικαίου. Το έργο εστιάζει στη διάγνωση των σπουδαιότερων περιπτώσεων καταστρατήγησης δικαίου στις τραπεζικές συμβάσεις και ιδίως στα ομολογιακά δάνεια, τις καταπιστευτικές συμφωνίες, τον αλληλόχρεο λογαριασμό, τις συμβάσεις leasing και factoringκ.ά. Επίσης, αναδεικνύει τις επιμέρους έννομες συνέπειες της συναλλακτικής αυτής πρακτικής των συμβαλλομένων μερών. Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικό παράρτημα της σχετικής νομοθεσίας.