Λάμπρος Ι. Κιτσαράς

Η ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τελολογική ένταξη της πλαγιαστικής αγωγής στο σύστημα της προστασίας των δανειστών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2007
ΣΕΛΙΔΕΣ327
ΙSBN978-960-420-330-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Αντικείμενο μονογραφικής πραγματείας στο βιβλίο αυτό είναι ο θεσμός της πλαγιαστικής άσκησης των δικαιωμάτων (της πλαγιαστικής αγωγής: ΚΠολΔ 72). Ο θεσμός ρυθμίζεται στον νόμο ελλειπτικά, με συνέπεια η επίλυση σημαντικών ζητημάτων να αποτελεί έργο της επιστήμης. Ο συγγραφέας εξετάζει τον θεσμό από την πλευρά τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονομικού δικαίου και επιχειρεί να τον εντάξει συστηματικά-τελολογικά στο εσωτερικό σύστημα του νόμου για την προστασία των δανειστών. Ο συγγραφέας διαλέγεται με την επιστήμη και τη νομολογία και εξετάζει, μεταξύ άλλων: α) τη λειτουργία που υπηρετεί στο δικονομικό πεδίο η εξουσία ξενοδικίας του πλαγιαστικού δανειστή και τη σχέση της εξουσίας αυτής προς το ουσιαστικό δικαίωμα που κατάγεται στη δίκη β) το πρόβλημα της επεκτάσεως του δεδικασμένου της πλαγιαστικής δίκης στις σχέσεις μεταξύ του εναγομένου και του δικαιούχου του πλαγιαστικώς ασκούμενου δικαιώματος αλλά και των λοιπών δανειστών αυτού γ) την τελολογική-συστηματική σχέση μεταξύ της πλαγιαστικής αγωγής και των λοιπών θεσμών προστασίας του δανειστή και ιδίως του θεσμού της παυλιανής αγωγής δ) τις προϋποθέσεις της πλαγιαστικής ασκήσεως των δικαιωμάτων ε) τη δυνατότητα πλαγιαστικής ασκήσεως των διαπλαστικών δικαιωμάτων στ) τη δυνατότητα της εξωδικαστικής πλαγιαστικής ασκήσεως των δικαιωμάτων ζ) τη δημιουργούμενη από την πλαγιαστική αγωγή ουσιαστικού δικαίου σχέση μεταξύ πλαγιαστικού δανειστή και αδρανούντος οφειλέτη του η) τις προϋποθέσεις και τους τρόπους συμμετοχής του τελευταίου στην πλαγιαστική δίκη.