Ποινικά Χρονικά | Οκτώβριος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Οκτωβρίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης Ο νέος Ποινικός Κώδικας – Δύο χρόνια μετά (561)

• Σαπφώ Κατσανάκη Η απόφαση του ΔΕΕ C-623/17 Privacy International αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων κίνησης και θέσης για λόγους εθνικής ασφάλειας και η επίδρασή της στο εθνικό δίκαιο (576)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αποδεικτικά μέσα: Απόλυτη ακυρότητα. Λήψη υπόψιν εγγράφων μετά από άρση του απορρήτου και βιντεοσκόπηση (ΑΠ 1014/2020) (593)

• Αρμοδιότητα: Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από δικηγόρο (ΣυμβΑΠ 1309/2020) (596)

• Σωματική βλάβη: Βαριά σωματική βλάβη τελεσθείσα από αστυνομικό. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 454/2020) (613)

• Έφεση: Επιτρεπτό εκπρόθεσμης ασκήσεως έφεσης κατ’ αποφάσεως λόγω ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος (ΤρΕφΑθ 576/2021) (617)

• Θανατηφόρος έκθεση – Σωματική βλάβη: Καταδίκη για από κοινού θανατηφόρα έκθεση και (απρόκλητη) επικίνδυνη σωματική βλάβη εις βάρος οπαδών μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα. Μεταβολή της κατηγορίας (ΜΟΔΘεσ 341/2019) (618)

• Έκτιση ποινής: Υφ’ όρον απόλυση καταδικασθέντος υπηκόου κράτους-μέλους της ΕΕ με υποχρέωση μετεγκατάστασης και εμφάνισής του στην ελληνική προξενική αρχή (ΣυμβΠλημΣερ 217/2021 – σύμφ. εισ. πρότ. Περιστέρας Τιάκα) (625)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Πανδημία Covid-19: Εμφάνιση του κατηγορουμένου στο στάδιο της προδικασίας από 16.9.2021 υπό τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (ΕγκΕισΑΠ 9/2021 – Β. Πλιώτας) (629)

• Ακούσια νοσηλεία: Γενικές οδηγίες για την εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου (ΕγκΕισΑΠ 10/2021 – Δ. Παπαγεωργίου) (629)

• Πανδημία Covid-19: Οδηγίες για την παροχή έννομης προστασίας σε δημόσιους λειτουργούς κατά των οποίων υποβάλλονται καταγγελίες με φερόμενο στόχο την μη εφαρμογή ή τήρηση των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού (ΕγκΕισΑΠ 11/2021 – Β. Πλιώτας) (632)

• Κλητήριο θέσπισμα: Απόρριψη της κατ’ άρ. 322 ΚΠΔ προσφυγής λόγω συνδρομής επαρκών ενδείξεων ενοχής (ΔιατΕισΕφΑθ της 22.11.2019 – Ν. Δεγαΐτης) (633)

• Σωματική βλάβη: Σωματική βλάβη εξ αμελείας. Απόρριψη της έγκλησης ως νόμω και ουσία αβάσιμης (ΔιατΕισΠλημΑθ 1740/2020 – Χριστιάνα Φραγκιά) (635)

• Πανδημία Covid-19: Αρχειοθέτηση μηνυτήριας αναφοράς του ΕΟΔΥ λόγω μη στοιχειοθέτησης των εγκλημάτων της διασποράς ψευδών ειδήσεων (191 ΠΚ) και της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (285 ΠΚ) (ΠραξΑρχΕισΠλημΑθ 116/2021 – Ι. Κασωτάκης) (637)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Κωνσταντίνος Κακαβούλης Αντιρρήσεις κατά της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας λόγω απόσβεσης της αστικής αξίωσης – Η αντιμετώπιση ενός αστικοδικονομικού καταλοίπου στο πλαίσιο ενός “αμιγώς” ποινικοδικονομικού θεσμού (638)

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Αγλαΐα (Άγκυ) Λιούρδη (639)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.