Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27.6.2019 (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019)

«Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων»

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27ης Ιουνίου 2019 («Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων» – ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019) επήλθαν “διορθώσεις”:

• σε έντεκα άρθρα του Ποινικού Κώδικα, καθώς και στους τίτλους του τετάρτου και του έκτου Κεφαλαίου του Γενικού Μέρους, με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου.

• σε δεκαπέντε άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου.

Όλες οι ανωτέρω νέες ρυθμίσεις έχουν ενσωματωθεί στον νέο Ποινικό Κώδικα και στον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και είναι στην διάθεση των συνδρομητών της βάσης δεδομένων της www.sakkoulas.com.

Δείτε εδώ τον νέο Ποινικό Κώδικα.

Δείτε εδώ τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Για το σύνολο των Κωδίκων και Νομοθετημάτων που περιέχονται στην βάση δεδομένων πατήστε εδώ.