Κοινό Επιστημονικό Συνέδριο ΕΚΠΑ και Πανεπιστημίου Paris Cité

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου από κοινού με το Πανεπιστήμιο Paris Cité διοργανώνουν συνέδριο στην Αθήνα (Αμφιθέατρο Δρακοπούλου-Προπύλαια) στις 24, 25 και 26 Μαίου 2023 με γενικότερη θεματική "Le droit des affaires post-crise" και επί μέρους θεματικές "Le nouveau paradigme du droit des investissements étrangers", "Le droit bancaire et financier à l'aune de la crise", "La gouvernance des entreprises". Γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η γαλλική και η αγγλική. Θα υπάρχει διερμηνεία από τη γαλλική στην ελληνική γλώσσα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Mercredi 24 Mai 2023 de 9h30 à 12h00

Le droit des affaires et la mutation de la globalisation économique

Wednesday, the 24th of May 2023- 9.30 am to 12.00 am

Business law and the mutation of economic globalization

Accueil des participants:

Μ. Théodore FOTSAKIS, Professeur émérite de l’École de droit d’Athènes, ancien Recteur de l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes, Membre correspondant de l’Académie des Sciences Morales et Politiques (Institut de France)

Μ. Constantin CHRISTODOULOU, Professeur, Vice-doyen de l’École de droit d’Athènes, Directeur du Programme d’Études de 3e cycle en droit privé

 

Sous la présidence de M. Constantin CHRISTODOULOU, Professeur à l’Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes

 

M. Gautier BOURDEAUX, Maître de conférences HDR, Université Paris Cité, Cedag

Mutations de la mondialisation, crises et évolutions juridiques

Mutations of globalization, crises and legal developments

M. Philippe CADENE, Professeur de géographie, Université Paris Cité, Cessma

Le cadre géographique de la globalisation

The geographical framework of globalization

M. Anthony CHAMBOREDON, Maître de conférences HDR, Université Paris Cité, Cedag

La globalisation du droit des affaires en question

The question of business law globalization 

 

Pause-café – repas léger

Coffee break – light meal

 

 

Mercredi 24 mai 2023 de 14h à 17h30

Le droit des affaires et la mutation de la globalisation économique

Wednesday 24 of May 2023 - 14.00 to 17.30

Business law and the mutation of economic globalization

 

Sous la présidence de M. Antonios KARAMPATZOS, Professeur à l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes

 

M. Gautier BOURDEAUX, Maître de conférences HDR à l’Université Paris Cité, Cedag

Le nouveau paradigme du droit des investissements étrangers

The new paradigm of foreign investments law

M. Spartak KEREMEDCHIEV, Professeur d’économie, Académie bulgare des sciences, Sofia

Protectionnisme et libéralisme en matière d’investissements étrangers 

Protectionism and liberalism in foreign investments

M. Dimitrios CHRISTODOULOU, Assoc. Professor of Commercial Law, Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes

The need for a common framework of resolution of insurance companies in the EU and the proposed insurance recovery and resolution directive (IRRD) 

 

Jeudi 25 mai 2023 de 9h30 à 12h00

Le droit bancaire et financier a l’aune de la crise

Thursday, the 25th of May 2023 - 9.30 am to 12.00 am

Banking and financial law under the crisis

 

Sous la présidence de M. Georgios LEKKAS, Professeur à l’Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes

 

M. Gautier BOURDEAUX, Maître de conférences HDR, Université Paris Cité, Cedag

La réglementation prudentielle légitimée

The legitimacy of prudential regulation

M. Thomas GERARD, Docteur en droit, Maître de conférences à l’université Paris-Saclay

L’adaptation du crédit bancaire dans le contexte de la crise de la Covid-19

The adjustment of bank credit in the light of the Covid-19 crisis

M. Zafeirios TSOLAKIDIS, Assoc. Professor of Civil Law, Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes

Adjustment and termination of credit contracts during the crisis 

 

Pause-café – repas léger

Coffee break – light meal

 

Jeudi 25 mai 2023 de 14h00 à 17h30

Le droit bancaire et financier a l’aune de la crise

Thursday, the 25th of May 2023- 14.00 to 17.30

Banking and financial law under the crisis

 

Sous la présidence de Mme Paraskevi PAPARSENIOU, Professeur à l’Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes

 

Mme Catherine MALECKI, Professeur à l’Université Rennes 2

La consolidation de la finance climatique

The consolidation of climate finance

Mme PEPITA OULD-AHMED, économiste, Chargée de recherche à L’IRD, CESSMA

La dette et l’endettement en question

The debt and indebtedness question

M. Konstantin KARAGIANNIS, Ass. Professor of Civil Law, Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes

Investment advice according to MIFID II and liability of the advisor in Greek case law

 

Vendredi 26 mai 2023 de 9h30 à 12h00

Vers une nouvelle gouvernance des entreprises?

Friday, the 26th of May 2023 – 9.30 am to 12.00 am

Towards a new corporate governance?

 

Sous la présidence de Mme Isabelle MILBERT, Professeur au Graduate Institute of International and Development Studies de Genève 

Gouvernance, entreprises et mondialisation

Governance, business activity and globalization

Mme Bénédicte FRANÇOIS, Professeur de droit privé à l’université Paris-Est Créteil

Le droit des sociétés en évolution

Developments in company law

Mme Christina LIVADA, Ass. Professeur du Droit Commercial, Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes

La gouvernance des entreprises en droit bancaire : nouveaux développements du droit européen

Corporate governance in banking law: new developments in European law

 

Pause-café – repas léger

Coffee break – light meal

 

Vendredi 26 mai 2023 de 14h00 à 17h00

Vers une nouvelle gouvernance des entreprises?

Friday, the 26th of May 2023 – 14.00 to 17.00

Towards a new corporate governance?

 

Sous la présidence de M. Dominique Legeais, Professeur de droit des affaires, Université Paris Cité, Directeur du Cedag

 

M. Philippe ROUSSEL-GALLE, Professeur de droit des affaires, Université Paris Cité, Cedag

Un droit des entreprises en difficulté renouvelé

The renewal of the legal framework for distressed companies

M. Emmanuel MASTROMANOLIS, Ass. Professor of Commercial Law, Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes

Safeguards in the Greek Cross-class Cram-down Mechanism for Dissenting Creditors and Shareholders

Débats

Dominique Legeais, Professeur de droit des affaires, Université Paris Cité, Directeur du Cedag

 

Rapport de synthèse

Synthesis

 

Informations pratiques

 

Lieu du colloque: 

Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes

Bâtiment Historique – Propylée (Athènes – 157 72)

Amphithéâtre « Ioannis Drakopoulos »

Venue:

National and Capodistrian University of Athens

Historic Building - Propylaea (Athens - 157 72)

« Ioannis Drakopoulos » Amphitheatre