Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Μάρτιος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Μαρτίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Μιχάλης-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος Νομικό πρόσωπο ως μέλος ΔΣ ανώνυμης εταιρίας – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018 (161)

Λάμπρος Κιτσαράς Κτήση νηολογημένου πλοίου παρά μη κυρίου σε αναγκαστικό πλειστηριασμό (171)

Κανέλλος Κλαμαρής Η μέθοδος της προστασίας της εταιρικής συμμετοχής στον νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (ν. 4601/2019) (181)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Σύμβαση σωρευτικής αναδοχής χρέους: Η σύμβαση σωρευτικής αναδοχής είναι ετεροβαρής· δεν έχει χαρακτήρα αναγνώρισης χρέους από τον αναδεχόμενο, αλλά ανάληψής του. Διαφορά της σύμβασης σωρευτικής αναδοχής χρέους από την σύμβαση εγγύησης (ΑΠ 733/2021) (197)

Πώληση: Η αξίωση για καταβολή του τιμήματος γεννιέται με την παράδοση του πράγματος. Αν δεν ορίστηκε χρόνος καταβολής του τιμήματος (όπως π.χ. όταν το τίμημα έχει πιστωθεί, χωρίς να έχει οριστεί συγκεκριμένος χρόνος καταβολής του), ο πωλητής δικαιούται να απαιτήσει το τίμημα (αντιπαροχή) ορίζοντας τον χρόνο πληρωμής του κατά δίκαιη κρίση και σύμφωνα με την επιταγή της καλής πίστης (ΑΠ 725/2021) (199)

Σύμφωνο συμβίωσης: Σύμβαση μίσθωσης ακινήτου, η οποία χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη προσώπων που συμβιώνουν με βάση σύμφωνο συμβίωσης. Αυτοδίκαιη υπεισέλευση του επιζώντος συμβίου στην θέση της αποθανούσης αρχικής μισθώτριας (συμβίας του), εφόσον αυτός δεν καταγγείλει την μίσθωση (με παρατηρήσεις Κ. Σαϊτάκη) (ΜΠρΑθ 152/2021) (200)

Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου: Η διαφορετική νομοθετική μεταχείριση των προϋποθέσεων άσκησης της αγωγής κακοδικίας σε σχέση με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης αξίωσης αποζημίωσης κατά ενός απλού εντολοδόχου κατά την έννοια των άρθρων 713 επ. ΑΚ δεν προσβάλλει την αρχή της ισότητας (ΑΠ 675/2021) (206)

Αξίωση εύλογης αμοιβής των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων σε περίπτωση δημόσιας εκτέλεσης του έργου τους: Δημόσια εκτέλεση λαμβάνει χώρα και επί διανομής σήματος από ξενοδοχειακό συγκρότημα (μέσω συσκευών τηλεόρασης) σε πελάτες που διαμένουν στα δωμάτιά του. Καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση της ως άνω αξίωσης είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (με παρατηρήσεις Κλ. Ρούσσου) (ΜΕφΑθ 4935/2021) (207)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος Κατάχρηση νομικής προσωπικότητας και συνέπειες αυτής σε εκκρεμή διαιτητική δίκη (215)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ελένη Πάσχου Κριτική επισκόπηση της νομολογίας επί των λόγων ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού (231)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.