Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Οκτώβριος 2023

Η online έκδοση του τεύχους Οκτωβρίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Γεώργιος Α. Γεωργιάδης Υποχρεώσεις επιμέλειας του δανειστή απέναντι στον εγγυητή (561)

• Σταύρος Κιτσάκης Εκχώρηση απαιτήσεως και μεταβίβαση μη παρεπόμενης εξασφάλισης – Πλαίσιο και όρια εφαρμογής του άρθρου 458 ΑΚ (572)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Προσβολή του δικαιώματος στην προσωπικότητα λόγω παρεμπόδισης χρήσης περιβαλλοντικών αγαθών: Όταν η προσβολή των περιβαλλοντικών αγαθών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κοινόχρηστα πράγματα) εκτείνεται σε ευρύτερη περιοχή, έννομο συμφέρον υποβολής αίτησης δικαστικής προστασίας έχουν όλοι οι κάτοικοι της πληττόμενης περιοχής. Προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών μέσω της λήψης ασφαλιστικών μέτρων (ΜΠρΚοζ 376/2023) (585)

• Καταδολίευση δανειστών: Απαλλοτρίωση συνιστά και η παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένης της συναινετικής προσημείωσης υποθήκης) από τον οφειλέτη σε τρίτο δανειστή του, ο οποίος τελεί σε γνώση ότι αυτή παραχωρείται προς βλάβη άλλων δανειστών του οφειλέτη (AΠ 302/2023) (588)

• Ελευθέρωση του εγγυητή λόγω παραίτησης του δανειστή από ασφάλειες: Ελευθέρωση επέρχεται και σε περίπτωση παραίτησης του δανειστή από το δικαίωμά του για είσπραξη ασφαλίσματος. Η ως άνω παραίτηση μπορεί να συνάγεται από την παράλειψη είσπραξης του ασφαλίσματος λόγω αμέλειας (AΠ 243/2023 με παρατηρήσεις Μ. Μωραΐτη) (591)

• Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής: Παρά τις εν λόγω κυρώσεις η υποκείμενη σύμβαση εργολαβίας παραμένει έγκυρη κατ’ άρθρον 365 ΑΚ και διέπεται από τις ρυθμίσεις περί αρχικής αδυναμίας παροχής (AΠ 209/2023) (596)

• Εκχώρηση χρηματικής απαίτησης με σκοπό την ικανοποίηση αξίωσης του εκδοχέα έναντι του εκχωρητή που απορρέει από ενοχική σχέση: Αν συνάγεται ότι η εκχώρηση συντελέσθηκε αντί καταβολής, επέρχεται απόσβεση και των δύο ενοχικών σχέσεων που συνδέουν εκχωρητή και εκδοχέα. Διαφορετικά, η εκχώρηση ενεργεί χάριν καταβολής, με συνέπεια να αποσβήνεται η ενοχή-αιτία της εκχώρησης, όχι όμως και η αρχική ενοχή (AΠ 171/2023 με παρατηρήσεις Π. Γεωργάκη) (598)

• Καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές: Έννοια του “καταναλωτή”, ιδίως ενόψει των συμβάσεων “διπλού σκοπού” (ΔικΕΕ C-455/21 και ΔικΕΕ C-570/21 με κοινές παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (603, 606)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Ευαγγελία Νεζερίτη Η έννοια του κατόχου στο άρθρο 319 ΑΚ – Συγχρόνως μια συστηματική θέαση της εξ υποκαταστάσεως αναγωγικής αξίωσης του εκπληρώσαντος τρίτου (634)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.