Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Οκτώβριος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Οκτωβρίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Κλεάνθης Ρούσσος Ξενοδοχειακή σύμβαση εγγυημένης κράτησης (561)

Στέφανος Καραμέρος Non reformatio in peius και αντικατάσταση των αιτιολογιών επί ενστάσεων (568)

Φώτιος Δ. Καρατζένης Η lex commissoria στις συμφωνίες παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας (579)

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αοριστία συμβατικά συμφωνηθείσας παροχής και άρση αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 371 επ. ΑΚ: Η κατά τις ανωτέρω διατάξεις «αοριστία» μπορεί να αφορά στο περιεχόμενο της οφειλόμενης παροχής ή στον τρόπο, χρόνο και τόπο της εκπλήρωσης. Αοριστία της παροχής υφίσταται όταν η ατέλεια κατά τον προσδιορισμό της παροχής είναι εκούσια και δεν μπορεί να αρθεί διά της ερμηνείας (ΑΠ 23/2022) (με παρατηρήσεις Γ. Τσουλούφα / Ιω. Μαλωλακή) (588)

Αδικοπραξία: Ο εναγόμενος σε απόδοση της περιελθούσας σ’ αυτόν ωφέλειας κατά το άρθρο 938 ΑΚ δεν μπορεί να αντιτάξει κατά του παθόντος-δότη του πλουτισμού την ένσταση του άρθρου 300 ΑΚ (ΑΠ 755/2021) (με παρατηρήσεις Ευ. Νεζερίτη) (597)

Προϋποθέσεις θεμελίωσης αδικοπρακτικής ευθύνης κατά το άρθρο 919 ΑΚ: Άνευ λόγου και χωρίς ουσιαστικό κέρδος για την ίδια αναστολή από την εναγόμενη Τράπεζα της παροχής πίστωσης με αποτέλεσμα ο πελάτης της να εμφανιστεί ως οικονομικά αφερέγγυος στις συναλλαγές και να πληγεί η φήμη του ως επιχειρηματία (ΑΠ 476/2021) (με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (600)

Άσκηση της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης: Η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, εφόσον επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει με αυτό, προϋποθέτει είτε συμφωνία των γονέων είτε προηγούμενη δικαστική (ΜΠρΑθ 4792/2021) (606)

Εγγυημένη κράτηση δωματίων ξενοδοχείου: Δικαίωμα του τουριστικού γραφείου ή του ταξιδιωτικού οργανισμού να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κράτησης των κλινών αζημίως γεννάται μόνο εφόσον ειδοποιηθεί ο ξενοδόχος τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την άφιξη των πελατών. Κατά τα λοιπά, τον επιχειρηματικό κίνδυνο να μη καλυφθούν οι συμφωνηθείσες κλίνες φέρει το τουριστικό γραφείο (ΑΠ 489/2021) (610)

 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αναστάσιος Βαλτούδης Ζητήματα σύναψης μιας σύμβασης καταργητικής της σύμβασης εγγύησης (619)

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος Η ματαίωση της συζήτησης ως διαδικαστική πράξη μετά το Ν. 4139/2013 – Εφαρμογή του άρθρου 261 ΑΚ στις αξιώσεις κατά ΝΠΔΔ και αναδρομική εφαρμογή του άρθρου 102 Ν. 4139/2013 (624)

 

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Philippe Jougleux Μαζική ψηφιοποίηση, δημόσιος τομέας και η προβληματική της πολιτιστικής ιδιοποίησης (630)

Ελένη Κατσαμπούκα Μορφές ένωσης, υιοθεσία και ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στο αγγλικό δίκαιο (635)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.